Tilop Monk

 

Essence of the pure open awareness I. - Bolognesekreide,
reines Zinnober auf Leinwand, 230x165 cm

 

Essence of the pure open awareness II, Stein-,
Bolognesekreide & reines Zinnober auf Leinwand , 220x165 cm 

 

Essence of the pure open awareness III
Steinkreide & Flamm-ru auf Leinwand , 
220x165 cm